Welkom bij WOZ-ondersteuning

Uw adviseur voor gemeenten en samenwerkingsverbanden bij WOZ-taxatiewerkzaamheden.

Staat van de WOZ 2021

Staat van de WOZ 2021

8 juli 2021
Bron: Waarderingskamer/ WOZ-datacenter

De Waarderingskamer informeert de staatssecretaris van Financiën jaarlijks in juli over de de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De cijfers uit deze Staat van de WOZ 2021 ontleent de Waarderingskamer aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast wordt in de de Staat van de WOZ 2021 ingegaan op een aantal thema’s en actualiteiten.

Aantal WOZ-bezwaren gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde woning heeft dit jaar een 7.3% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,7 (vorig jaar op hetzelfde moment 2,4%) Ruim 97,3% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

Het feit dat ruim 97,3% van de WOZ-waarden van woningen niet ter discussie wordt gesteld, geeft aan dat in het algemeen belanghebbenden vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Om te weten of deze conclusie terecht is, heeft de Waarderingskamer begin 2020 ook weer onafhankelijk het vertrouwen bij eigenaren en huurders van woningen laten meten. In de rapportage ‘Het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ’ geven de onderzoekers aan dat dit vertrouwen ten opzichte van eerdere metingen iets is gestegen en nu een rapportcijfer 6,7 krijgt.

No cure no pay

Het blijkt dat eigenaren en huurders van woningen, maar ook eigenaren en huurders van andere onroerende zaken zich bij het maken van een WOZ-bezwaar steeds vaker laten ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay. Inmiddels is dit jaar ruim 44% van de WOZ-bezwaren ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay.

De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer € 17 miljoen betaald voor hun dienstverlening.

WOZ-uitvoering ondervindt geen vertraging door coronamaatregelen

De coronamaatregelen zijn ingevoerd in de periode waarin in de meeste gemeenten de bezwaarperiode liep. Ondanks dat van de ene dag op de andere nagenoeg alle medewerkers voor de WOZ-uitvoering vanuit huis moesten werken, konden gemeenten hun dienstverlening in deze voor de WOZ altijd extra drukke periode voortzetten.

Vanuit de werkomgeving thuis hebben de WOZ-medewerkers belanghebbenden kunnen informeren, vragen kunnen beantwoorden etc. Een verlenging van de bezwaarperiode was niet aan de orde en ook bijna alle andere WOZ-activiteiten worden uitgevoerd.

Gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties hebben daarbij ook regelmatig inventieve oplossingen gevonden. Voorbeelden zijn het gebruik van video-verbindingen voor het horen van belanghebbenden en het inzetten van apps, waarmee belanghebbenden de toestand van de binnenkant van hun woning kunnen fotograferen. Deze werkwijze kan een inpandige inspectie door een taxateur van de gemeente vervangen.

Aandacht voor ontwikkelingen informatievoorziening 

In de Staat van de WOZ 2021 besteedt de Waarderingskamer ook aandacht aan enkele onderwerpen op het terrein van de informatievoorziening bij gemeenten. Het stelsel van basisregistraties wordt steeds belangrijker voor deze informatievoorziening en zeker ook voor de uitvoering van de WOZ-taxaties.

Dat binnen het stelsel wordt gewerkt aan een samenhangende objectenregistratie (als opvolger van de BAG en de BGT) is dan ook van groot belang voor de kwaliteit van de WOZ-taxaties in de toekomst. De gemeentelijke WOZ-medewerkers en de Waarderingskamer zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe basisregistratie.

Het feit dat uiterlijk in 2022 alle gemeenten voor de WOZ-taxatie van woningen de gebruiksoppervlakte gebruiken om woningen onderling te vergelijken is in feite een stap in de richting van die objectenregistratie. De Waarderingskamer monitort de komende periode bij alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de voortgang van het inmeten, controleren en registreren van deze gebruiksoppervlakte en de afstemming met de BAG.

De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door een toenemend aantal Nederlanders benut en gewaardeerd. De Waarderingskamer heeft de ambitie om in het WOZ-waardeloket meer gegevens over de woning beschikbaar te maken voor geïnteresseerden.

Verwachte marktontwikkeling WOZ-beschikkingen in 2022

Tenslotte werpen we in de Staat van de WOZ 2021 ook een blik vooruit in de richting van de WOZ-beschikkingen voor 2021 (die gebaseerd zijn op de waardepeildatum 1-1-2021).

De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen volgend jaar de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 8,5 en 9,5% zullen stijgen.

De site van de Waarderingskamer is te raadplegen op https://www.waarderingskamer.nl

Reacties zijn gesloten.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial